1 Strona główna 2 Kontakt - Okręg i Oddziały 3 Historia 4 Wyniki Okregu 5 Zarząd Okręgu 6 Regulaminy 7 Oddział GOSTYNIN 278 8 Oddział KUTNO 279 9 Oddział PŁOCK 280 10 Oddział SIERPC 281 11 Oddział GĄBIN 373 12 Oddział SOCHACZEW 435 13 Oddział STAROŹREBSKO-BIELSKI 0475 14 Regiony i Okręgi 15 Gołębie 16 Pogoda 17 Linki 18 Druki PZHGP 19 TopLista 20 Wystawy SuperHodowca

Aktualności

Nowa strona 1

 

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 grudnia 2016 r.

Poz. 2091

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI[1])

z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7,  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)         zakazuje się:

a)       organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,

b)       przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach,

c)       pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie

ptaki,

d)       wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

2)         nakazuje się:

a)       odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,

b)       zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłą-czeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c)       utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie

ptaki,

d)       zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki, co najmniej na 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanym przemieszczeniu przesyłek drobiu obejmujących:

    rodzaj przesyłki, ze wskazaniem odpowiednio gatunku drobiu, piskląt jednodniowych albo jaj wylęgowych, – datę przemieszczenia,

Dziennik Ustaw                                                                             – 2 –                                                                                      Poz. 2091

 

    miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia,

    liczbę ptaków,

e)       przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

f)        karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

g)       wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzy-mywany drób, a w przypadku braku niecek dezynfekcyjnych – przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, oraz stałe utrzymywanie wyłożonych mat lub niecek dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,

h)       stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku,

i)        stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

j)        oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

k)       powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

l)        dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczegól- ności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

2. Posiadacz drobiu zawiadamia organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:

1)         zwiększonej śmiertelności;

2)         znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3)         objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

4)         duszności;

5)         sinicy i wybroczyn;

6)         biegunki;

7)         nagłego spadku nieśności.

3. Dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich zgłaszają organowi Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej przypadki zwiększonej śmiertelności dzikich ptaków.

§ 2. 1. Dopuszcza się, po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii, zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu z udziałem żywych ptaków, wyłącznie w pomieszczeniu uniemożliwiającym kontakt tych ptaków z dzikim ptakami.

2. Powiatowy lekarz weterynarii wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

1)         podmiot zamierzający zorganizować:

a)       targ, wystawę lub konkurs z udziałem żywych ptaków przedstawi – w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną datą tego targu, wystawy lub konkursu,

b)       pokaz z udziałem żywych ptaków przedstawi – w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą tego pokazu

– wykaz gospodarstw, z których będą pochodzić ptaki, z udziałem których ma zostać zorganizowany odpowiednio targ, wystawa, konkurs lub pokaz;

2)         przeprowadzona przez tego lekarza analiza ryzyka wykaże, że zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu z udziałem żywych ptaków nie spowoduje zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

3. Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza analizę ryzyka, biorąc pod uwagę status epizootyczny miejsca, w którym ma być zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs z udziałem żywych ptaków, oraz miejsc pochodzenia tych ptaków, w szczególności:

1)         czy w ostatnich trzech miesiącach nie odnotowano w miejscach pochodzenia ptaków ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków;

Dziennik Ustaw                                                                             – 3 –                                                                                      Poz. 2091

 

2)         czy gospodarstwo położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którego pochodzi drób przeznaczony na targ, wystawę, pokaz lub konkurs, spełnia wymagania określone w rozporządzeniu;

3)         lokalizację zakładu drobiu lub fermy drobiu.

4.    Powiatowy lekarz weterynarii, przeprowadzając analizę ryzyka w zakresie dotyczącym miejsc pochodzenia żywych ptaków, z udziałem których ma zostać zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs, bierze pod uwagę informacje o statusie epizootycznym tych miejsc, przekazane mu przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii.

5.    Żywe ptaki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, z udziałem których ma zostać zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs, zaopatruje się w świadectwo zdrowia zawierające następujące dane:

1)         rodzaj przesyłki, ze wskazaniem gatunku drobiu;

2)         datę przemieszczenia;

3)         miejsce pochodzenia, miejsce wysyłki i miejsce przeznaczenia;

4)         liczbę ptaków.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


 

 

KOMUNIKAT NR 1/2017

ZARZĄDU OKRĘGU

POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWCH

W  PŁOCKU

w sprawie Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów

Okręgu PZHGP w Płocku

Walne Sprawozdawcze Zebranie Delegatów Okręgu PZHGP w Płocku odbędzie się dnia 26.03.2017 roku o godzinie 10.00

w Zajeździe „Na Królewskiej”  przy ul. Królewskiej 33 w Cekanowie k/ Płocka

 

         Sekretarz                                                                                Prezes

 

 Stanisław Ciarka                                                           Mirosław Falkowski


 

Okręgowa Wystawa Gołębi Pocztowych

Staroźreby 2016

 


 Wyniki GMP, MP w kateg. i Intermistrzostwo PL 2016

 


        

   
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL