1 Strona główna 2 Kontakt - Okręg i Oddziały 3 Historia 4 Wyniki Okregu 5 Zarząd Okręgu 6 Regulaminy 7 Oddział GOSTYNIN 278 8 Oddział KUTNO 279 9 Oddział PŁOCK 280 10 Oddział SIERPC 281 11 Oddział GĄBIN 373 12 Oddział SOCHACZEW 435 13 Oddział STAROŹREBSKO-BIELSKI 0475 14 Regiony i Okręgi 15 Gołębie 16 Pogoda 17 Linki 18 Druki PZHGP 19 TopLista 20 Wystawy SuperHodowca

REGULAMIN współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo PZHGP Okręgu Płock w 2021 roku

 

 

 

 

  REGULAMIN

współzawodnictwa lotowego

o Mistrzostwo PZHGP Okręgu Płock w 2019 roku.

 

 

1.  Mistrzostwo PZHGP Okręgu Płock rozegrane zostanie w następujących kategoriach:

      a) Kategoria A

      b) Kategoria B

      c) Kategoria C

      d) Kategoria D

      e) Kategoria Maraton

      f)  Kategoria GMP

      g) Kategoria Intermistrzostwo

      h) Kategoria Supermistrzostwo

      i) Kategoria Roczne (z całego spisu)

      j) Kategoria Młode

      k) Kategoria Młode z obrączką „Derby”

      oraz najlepsze lotniki w poszczególnych kategoriach          

     

2.   Hodowca biorący udział w Mistrzostwie Okręgu składa w macierzystym Oddziale, w terminie ustalonym przez zarząd Oddziału, spis gołębi w ilości 50 sztuk.

      Do dnia 20 kwietnia 2019 roku Oddziały przesyłają spisy do Zarządu Okręgu w formie drukowanej i elektronicznej wygenerowane z programów obliczeniowych wraz z planem lotów, na którym zaznaczone są loty do Kategorii GMP.

           

      W przypadku Mistrzostwa w Kategorii Młode hodowca składa spisy gołębi młodych
w macierzystym Oddziale  w terminie ustalonym przez Zarząd Oddziału. Wszystkie gołębie, ze spisu hodowcy biorą udział w Mistrzostwie.

      Zarządy Oddziałów wymienione spisy gołębi składają w Zarządzie Okręgu w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 roku w formie drukowanej i elektronicznej wygenerowane z programów obliczeniowych wraz z planem lotów.

 

3.   Plan lotów gołębi dorosłych powinien zawierać loty zaplanowane w weekendy od 27 kwietnia do 28 lipca 2019 roku z podziałem na kategorie:

      - Kategoria A – loty krótkie, z odległości: 100 – 400 km  (maksymalnie 7 lotów)

      - Kategoria B – loty średnie, z odległości: 300 – 600 km (maksymalnie 7 lotów)

      - Kategoria C – loty długie, z odległości powyżej 500 km (maksymalnie 7 lotów)

      - Kategoria Maraton – loty powyżej 700 km (maksymalnie 9 lotów)

           

4.    W Kategorii GMP można zaplanować maksymalne 10 lotów z odległości powyżej 300 km. Loty należy odbyć wyłącznie w weekendy w terminie od 18 maja do 21 lipca 2019 roku.
W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza sie odbycie lotu w poniedziałek pod warunkiem, że koszowanie gołębi odbędzie się w zaplanowanym terminie (tj. najpóźniej w sobotę, a na loty powyżej 700 km w piątek). Koszowanie gołębi na loty powyżej 700 km musi odbyć się z 2 dniowym wyprzedzeniem tj. w czwartek lub piątek a gołębie muszą być zakoszowane najpóźniej do godz. 21:00.

 

5.    Plan lotów gołębi do Intermistrzostwa może zawierać maksymalnie 11 lotów, tj. loty odbyte w weekendy w terminie od 11 maja do 21 lipca 2019 roku. W przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotów tak jak określone zostało w pkt. 4 (GMP).

      

 

6.   Plan lotów gołębi młodych (Kategoria Młode) może zawierać maksymalnie 4 loty o kilometrażu 100 – 400 km (kat. A), odbyte w weekendy w okresie od 17 sierpnia do 29 września 2019 roku. Listę konkursową z lotów objętych niniejszym współzawodnictwem sporządzać mogą wyłącznie Oddziały.

 

7.    Podstawę zaliczenia wyników do współzawodnictw objętych niniejszym Regulaminem stanowią listy konkursowe sporządzone zgodnie z zasadami i postanowieniami określonymi w Rozdz. XII pkt. 3, 4 Regulaminu Lotowo – Zegarowego PZHGP oraz zgodnie z zasadami zatwierdzonych przez Zarząd Główny PZHGP Regulaminów współzawodnictw lotowych na rok 2019.

 

       Dopuszcza się możliwość wyliczenia wyników wyłącznie z następujących list konkursowych:

       - w lotach od 100 do 500 km – lista Oddziałowa,

       - w lotach od 500 do 700 km – lista Oddziałowa lub Rejonowa,

       - w lotach powyżej 700 km – lista Oddziałowa, Rejonowa lub Okręgowa (warunkiem sporządzenia listy Oddziałowej i Rejonowej jest uczestnictwo Oddziału w locie Okręgowym
i sporządzenie z tego lotu listy Okręgowej). Do GMP i Intermistrzostwo tylko lista Oddziałowa i Okręgowa.

       Zgodnie z Rozdz. I pkt. 6 Regulaminu Lotowo – Zegarowego wszystkie oddziały są zobowiązane do uczestnictwa w lotach okręgowych. Organizacja innych lotów w tym samym okresie, bez jednoczesnego uczestnictwa w locie okręgowym, nie może być zaliczana do współzawodnictwa lotowego.

 

8.   Listy konkursowe będące podstawą obliczeń niniejszego współzawodnictwa sporządzać należy na bazie 1:5, czyli obejmujących 20% gołębi startujących w danym locie, a w Kategorii GMP sporządzone na bazie 1:4, czyli obejmujących 25% gołębi startujących w danym locie.

      Zdobyty konkurs przez gołębia z danego lotu może być zaliczony tylko do jednej Kategorii.

 

9.   Po zakończonych lotach, objętych planem lotów, hodowca może zgłosić jeden zespół gołębi
w danej kategorii:

 

a) Kat. A – 6 gołębie po 3 konkursów. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 360 km.


b) Kat. B – 5 gołębie po 3 konkursy. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 900 km.

c)  Kat. C – 4 gołębie po 3 konkursy. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1500km.


d) Kategoria D stanowi sumaryczny wynik uzyskany przez hodowcę w kategoriach:  A, B i C.


e) Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż   

            1400 km.

      

        f) Kategoria „DERBY” Młode dla gołębi z obrączką olimpijską „DERBY”- 5 gołębi po 4 konkursy tj. 

             łącznie 20 konkursów

 

       f) Punkty do współzawodnictwa GMP mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 10 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa 5 pierwszych z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 10 pierwszych, i wyłącznie tylko 10 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie.

Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 10 pierwszych w rubryce „typowane”, listę tą należy spiąć z listą startowo-zegarową, na której są zakosztowane pozostałe gołębie. 

Punkty do GMP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa:

- w lotach od 300 do 500 km - 40 punktów,

- w lotach od 500 do 700 km - 60 punktów,

- w lotach powyżej 700 km - 80 punktów.

Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne (maks. 5 sztuk)
z 7 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie, z zachowaniem poniższych zasad:

- 3 loty od 300 do 500 km,

- 3 loty od 500 do 700 km,

 - 1 lot powyżej 700 km.

 

g) Kategoria Supermistrzostwo stanowi sumaryczny wynik uzyskany przez hodowcę
w kategoriach: A, B, C i Maraton.

 

h) Punkty do współzawodnictwa Intermistrzostwo mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie do GMP i wytypowane przez hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozegrane będzie typowaną serią 5 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywają 3 pierwsze gołębie z tej serii. Gołębie seryjne winne być koszowane jako 5 pierwszych i wyłącznie tylko 5 pierwszych gołębi bierze udział w mistrzostwie.

O końcowym wyniku decyduje suma coefficientów zdobytych przez gołębie seryjne (3 szt.) z 6 wybranych przez hodowcę lotów z  zachowaniem zasad:

- 3 loty od 300 do 500 km,

- 2 loty od 500 do 700 km,

- 1 lot powyżej 700 km.

 

i) Kategoria Roczne – 4 gołębie (rocznik 2018) po 5 konkursów w lotach od 100 – 700 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1000 km. Liczą się wszystkie roczne z całego spisu.

 

j) Kategoria Młode – punkty do współzawodnictwa mogą zdobywać wyłącznie gołębie umieszczone na spisie i wytypowane przez Hodowcę do serii na dany lot. Mistrzostwo rozgrywane będzie typowaną serią 15 gołębi, z których punkty do współzawodnictwa zdobywa maksymalnie 8 pierwszych gołębi z tej serii. Gołębie seryjne należy zaznaczyć odpowiednim znakiem, w zależności od używanego systemu ESK, i winny być one koszowane jako 15 pierwszych, i wyłącznie tylko 15 pierwszych koszowanych gołębi bierze udział w mistrzostwie. Również w przypadku gdy Hodowca nie zaznaczy gołębi seryjnych to do mistrzostwa punkty zdobywa 15 pierwszych koszowanych.

Przy korzystaniu z zegara tradycyjnego gołębie seryjne należy zapisać na osobnej liście startowo-zegarowej i wpisać jako 15 pierwszych w rubryce „typowane”, listę tą należy spiąć z listą startowo-zegarową, na której są zakosztowane pozostałe gołębie. 

Punkty do Mistrzostwa w Kategorii Młode wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb zdobywa 40 punktów.

O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne (maks. 8 szt.)
z 3 wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie lotów.

Łączny konkursokilometraż z 3 wybranych lotów nie może być niższy niż 400 km.

 

k) Kategoria „Młode z obrączką DERBY” -  tylko gołębie z obrączką zakupioną w Okręgu Płock

           Hodowca  biorący  udział  w  niniejszym współzawodnictwie  składa w macierzystym oddziale w   

       terminie  ustalonym  przez  Zarząd  Oddziału  spis  gołębi  obejmujący 15 szt,  zaobrączkowanych

       obrączką  rodową  olimpijską  „Derby”  z  obrączek,  które  zakupił  Okręg  Płock. Zarząd Oddziału  

       złoży wymienione spisy w Zarządzie Okręgu w terminie do dnia 12 sierpnia 2019 roku.  Plan lotów  

       obejmujących  5  lotów  należy  zaplanować wyłącznie w weekendy w okresie od 17 sierpnia 2019

       roku  do  29  września 2019 roku. Po  zakończeniu lotów  hodowca zgłasza 5 najszybszych gołębi

       ujętych  na  spisie  o  to  mistrzostwo,  o  najniższym  coefficiencie,  które  zdobyły  po 4  konkursy

       spośród  5 lotów  zgłoszonych przez Oddział  do tego mistrzostwa. Łączny konkursokilometraż na

       jednego gołębia nie może być niższy niż 500 km.

 

 

10.  Najlepsze lotniki w Okręgu sklasyfikowane zostaną, spośród wszystkich gołębi ujętych na spisie lotowym (również te poza 50-tką), w następujących kategoriach:

      -  Dorosłe samczyki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,

      -  Dorosłe samiczki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,

      -  Roczne samczyki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,

      -  Roczne samiczki – największa ilość konkursów oraz suma coeficjentów,

      -  Lotnik Kat. A – 3 konkursów z lotów kat. A (suma coeficjentów),

      -  Lotnik Kat. B – 3 konkursy z lotów kat. B (suma coeficjentów),

      -  Lotnik Kat. C – 3 konkursy z lotów Kat. C (suma coeficjentów),

      -  Lotnik Kat. Maraton – 2 konkursy z lotów kat. Maraton (suma coeficjentów),

      -  Lotnik Kat. Młode – 3 konkursy z lotów 100-400 km (suma coeficjentów).

 

 

11.  O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Okręgu w Kategoriach:
A, B, C, D, Maraton, Supermistrzostwo, Roczne decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (coeficjentów) uzyskanych przez zespół gołębi. Natomiast w Kategorii GMP i Młode decyduje suma punktów.

 

12.   Hodowca we współzawodnictwach lotowych o Mistrzostwo Okręgu Płock w poszczególnych Kategoriach uczestniczy tylko jedną drużyną gołębi. Nie dopuszcza się do lotowania indywidualnie a równocześnie w zespole (tandem itp.).

 

 

13.  Indywidualne zestawienia wyników uzyskanych w Mistrzostwie Okręgu przez hodowców, po uprzedniej weryfikacji wraz z pełną dokumentacją lotową, Oddziały PZHGP przekażą do Zarządu Okręgu w następujących terminach: 

      - gołębie dorosłe do dnia 31 sierpnia 2019 roku,

      - gołębie młode do dnia 30 września 2019 roku.

 

 

14.  Do weryfikacji na szczeblu Okręgu do indywidualnego zestawienia wyników (kart uzyskanych wyników hodowcy) w poszczególnych kategoriach dołączyć należy:

      -  plan lotów (kopia);

      -  spis gołębi (kopia);

      -  listy startowo-zegarowe, a przy systemach ESK również protokoły przyjęcia gołębi i przylotów;

      -  taśmy zegarowe;

      -  listy konkursowe;

      -  przy systemach ESK: protokoły przyporządkowania obrączek elektronicznych przed sezonem lotowym, po każdej zmianie obrączek elektronicznych;

      -  poświadczenia odlotu gołębi;

      -  protokoły z punktów wkładań gołębi oraz nastawiania i otwarcia zegarów.

 

15.  W niniejszym współzawodnictwie lotowym w poszczególnych kategoriach sklasyfikowani zostaną hodowcy do 23 miejsca, w tym 3 mistrzów, a w klasyfikacji lotników do 5 miejsca w każdej
z kategorii.

Mistrzowie oraz najlepsze lotniki w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary,
a wszyscy sklasyfikowani dyplomy.

 
© C O P Y R I G H T S 2009: WWW.SUPERHODOWCA.PL